• Slide

    เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปี 2561

  • Slide2

    การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์ "โพธิ์ชัยเกมส์ 61" ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬากลางบ้านนาจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งในการแข่งขันปีนี้ มีการแข่งขันประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านหลายชนิดกีฬา

  • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน รพสต. ในพื้นที่ บริษัท ห้างร้านต่างๆ และพ่อ แม่ผู้ปกครองของเด็กๆ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น ในงานมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้แสดงออก และแสดงความสามารถของแต่ละคน เครื่องเล่น อาหาร และของแจกสำหรับเด็กๆ มากมาย ทั้งนี้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษาสำหรับเด็กๆ ในงานมา ณ โอกาสนี้

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th