• Slide

    ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้าย ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ"

  • เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง เสียภาษี หรือขอรับการอนุญาตต่างๆ หรือขอรับสวัสดิการต่างๆ หรือการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
205829
TodayToday59
All_DaysAll_Days205829

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th