ทำเนียบผู้บริหารงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยนายทองปน วรคันธ์

นายกเทศมนตรีเทศบาล
โทรศัพท์ : 097-3211918

นายบุญจันทร์ พานุรัตน์

รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายทนงศักดิ์ สุขเสริม

รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นายอุทัย หมั่นพลศรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายรุ่งอรุณ บุญเลิศ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx