• Slide

    ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

  • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

  • เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอเชิญ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง เสียภาษี หรือขอรับการอนุญาตต่างๆ หรือขอรับสวัสดิการต่างๆ หรือการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
293917
TodayToday160
All_DaysAll_Days293917

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th