เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ป้าย และที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดำเนินการรับแบบ ยื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รับแบบและยื่นแบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
2. ภาษีป้าย รับแบบและยื่นแบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบและชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560
    (ทั้งนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th