ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@phochaiNK.go.th