เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย ได้ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยเป็นเทศบาลประเภทสามัญ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 ในการนี้ได้จัดทำโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีความจำเป็นในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พร้อมกับกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลข้างต้นแล้ว ดังนี้

                   1. สำนักปลัดเทศบาล

                   2. กองคลัง

                   3. กองช่าง

                   4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   5. กองการศึกษา

                   6. กองสวัสดิการสังคม

                   7. หน่วยตรวจสอบภายใน

                   ให้ส่วนราชการตาม 1 – 6 มีฐานะเป็นกอง และ 7 ฐานะตำกว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล

การป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เทศบัญญัติ ทต.โพธิ์ชัย

การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อน
308524
TodayToday206
All_DaysAll_Days308524

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

     

เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  โทร 042-990401 โทรสาร 042-990400 E-mail : Admin@PhochaiNK.go.th