25 ส.ค. 2564 นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยมชมศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine) (03 กันยายน 2564)

วันที่ 25 ส.ค. 2564 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล ประธานสันนิบาตจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ ให้ความอนุเคราะห์มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้กักตัว และให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine) เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (สท.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้กักตัว

Back to Top