TOP STORIES

     ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง


     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

วีดีโอแนะนำ

   คู่มือบริการประชาชน

   หนังสือราชการ สถ.

วันที่หนังสือหนังสือราชการ สถ.หน่วยงาน
20/09/2564กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง)สล.
20/09/2564หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันกค.
22/09/2564แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯกศ.
20/09/2564แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.
20/09/2564ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดกสธ.
20/09/2564แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกสธ.
20/09/2564การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1กพส.
17/09/2564แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกต.
17/09/2564การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนกศ.
17/09/2564การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.
อ่านทั้งหมด