TOP STORIES

     ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

     ประกาศราคากลาง

     สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง


     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

วีดีโอแนะนำ

Back to Top