วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (28 มิถุนายน 2566)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และได้มีการเรียน การสอนเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกิจกรรมมีการอบรมบรรยายเกี่ยวกับยาสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ การใช้ยาอย่างถูกต้อง อาหารและโภชนา โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย นางสาวรุ่งลดา ผาผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนายประสงค์ คำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุ เนื่องด้วยเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุ

ขึ้นบนสุด