นายไพรินทร์ เรืองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุกาญจน์ น้อยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัญชา สุนทร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายขวัญใจ โกษาเกต
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายศุภชัย วงหาริมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววริศา ชมภูจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวมาลัยทิพย์ ตรีรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นายติชัย กุนันตา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายควน โสภาพ
พนักงานขับรถยนต์

นายชาญชัย สูนธฤทธิ์
คนงานทั่วไป