นางสาวศศิกาญจ์ พรมนิวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุมิตรา นิยะนุช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ ไทรสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ