นายอรุณ จิตมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายภาณุวัฒน์ พรมรส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ อุตรนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จ่าเอกวชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสุชาดา สุนทรชัย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางศิวพร สุขเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณปภัช พุทธเสน
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายสรพงษ์ โพธิราชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางกัลยรัตน์ สารภาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธันยาสินี บุดดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสุขสรรค์ ศิริเวช
พนักงานขับรถยนต์

นายฉัตรชัย แสนพิพิต
คนงานทั่วไป

นางลำไย สุทธิ
คนงานทั่วไป

นายขวัญชัย เที่ยงผดุง
พนักงานขับรถยนต์

นายหัสสา โคตะสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์