นายทองปน วรคันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
097-321191

นายบุญจันทร์ พานุรัตน์
รองนายกเทศมนตรี
081-261026

นายทนงศักดิ์ สุขเสริม
รองนายกเทศมนตรี
087-913071

นายรุ่งอรุณ บุญเลิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
095-548257

นายอุทัย หมั่นพลศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
089-350075