นายสมใจ พุททิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๒ (ประธานสภา)

นายสำรวย โสภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๑ (รองประธานสภา)

นายสัมฤทธิ์ นิยะนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๑

นายบุญยู้ ชมนารี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๑

นายจำรัส ผาตินันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๑

นายไพรวัน อทะขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๑

นายจัตุรงค์ แสงกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๑

นายสวัสดิ์ บุตรศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๒

นายวิจิตร นิยะนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๒

นายสุรพงศ์ พรมคำซาว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๒

นายอัมพร นามภูษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๒

นายอำนาจ ศิริมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เขต ๒