นายวิษณุ งิ้วงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพิชญากร มาพะเนาว์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสมใจ บุดดา
พนักงานขับรถยนต์

นายนิกร บรรณารักษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายสุรพล บุญทะเสน
คนงานประจำรถขยะ

นายดาวเรือง นามรส
คนงานประจำรถขยะ

นายประมูล อินทรประเสริฐ์
คนงานประจำรถขยะ