ผังการบริหารงานราชการจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นางสาวรมิดา ณ หนองคาย

รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นายไพรินทร์ เรืองศรี

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายอรุณ จิตมาตย์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นางสาวศศิกาญจ์ พรมนิวาส

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


พ.จ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นางสาวณัฐรุจา ตันนารัตน์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

จ่าเอกวชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นางสาวประภาพร พรมโคตร

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายสุกาญจน์ น้อยเจริญ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบแผนและก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx