6 สิงหาคม 2564 มอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย (01 กันยายน 2564)

6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย และผู้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย

Back to Top