จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
085-648556

นางสาวรมิดา ณ หนองคาย
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
082-359623

นายอรุณ จิตมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศศิกาญจ์ พรมนิวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพรินทร์ เรืองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิษณุ งิ้วงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกวชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวณัฐรุจา ตันนารัตน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายสุกาญจน์ น้อยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง