นายอรุณ จิตมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวจุฑามาศ อุตรนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐรุจา ตันนารัตน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

จ่าเอกวชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายภาณุวัฒน์ พรมรส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุชาดา สุนทรชัย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางศิวพร สุขเสริม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายณปภัช พุทธเสน
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางกัลยรัตน์ สารภาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธันยาสินี บุดดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสุขสรรค์ ศิริเวช
พนักงานขับรถยนต์

นายสรพงษ์ โพธิราชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายฉัตรชัย แสนพิพิต
คนงานทั่วไป

นายขวัญชัย เที่ยงผดุง
พนักงานขับรถยนต์

นางลำไย สุทธิ
คนงานทั่วไป

นายหัสสา โคตะสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์