นางสาวศศิกาญจ์ พรมนิวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอรทัย คำแพงตา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวกัญญาณัฐ เขียวเชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุมิตรา นิยะนุช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพัชราภรณ์ ศรีหาวงศ์
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาศ ไทรสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขนิษฐา ไทรสงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี