จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
0856485566

นางสาวรมิดา ณ หนองคาย
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
0823596236

นายอรุณ จิตมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวศศิกาญจ์ พรมนิวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายไพรินทร์ เรืองศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางกนกอร พรมรส
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พ.จ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิษณุ งิ้วงาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศิวพร สุขเสริม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางอรทัย คำแพงตา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

จ่าเอกวชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายพิเชษฐ อินทะชัย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายบัญชา ไพวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน