วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว

 :  24 มิ.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว โดยร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยเข้ารับการฝึกอบรม

วัน ที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ให้การต้อนรับ นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรม "การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเห

 :  21 มิ.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ให้การต้อนรับ นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรม "การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ตามโครงการจัดทำแนวกั้นถนนชะลอความเร็วของรถภายในเขต ทต.โพธิ์ชัย โดยดำเนินการตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงแยกและทางข้าม จำนวน 3 แห่ง และทางม้าลาย จำนวน 2 แห่ง บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565

 :  02 มิ.ย. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการปล่อยปลาถวายพระราชกุศล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน

 :  31 พ.ค. 2565
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน​ ป.ป.ช.​ ประจำจังหวัดหนองคาย และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

วันที่ 25 พ.ค. 2565 ตรวจประเมิน EHA : 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา

 :  25 พ.ค. 2565
วันที่ 25 พ.ค. 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกฯ พร้อมด้วยจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA) หัวหน้าคณะนำโดยนายบัน ยีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้แทนสสอ.เมืองหนองคาย และผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจประเมิน EHA : 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
"โดยผลการตรวจประเมินผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง" ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย

 :  25 พ.ค. 2565
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.หนองคาย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย,โรงพยาบาลเอกชน,สมาคมกู้ภัยประจักษ์,สมาคมกู้ภัยร่วมใจ,มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน,กู้ภัย 191 และ กู้ชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ให้สามารถดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติตั้งแต่รับรู้การเจ็บป่วยจนถึงได้รับการบำบัดเจาะจงหรือพ้นสภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาลให้ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและลดความพิการ จากภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย รุ่นที่ 1

 :  20 พ.ค. 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย รุ่นที่ 1 โดยท่านทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมากชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย ร่วมโครงการ/กิจกรรม วิทยกรโดยรพ.สต.โพธิ์ชัย ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และกิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 21 มกราคม 2565 การประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)

 :  21 ม.ค. 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 การประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
           เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยนายทองปน  วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้านเื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)  สำหรับการจัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 :  21 ก.พ. 2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. ในพื้นที่ โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้
1. บ้านหนาด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2. บ้านคำแค วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
3. บ้านโนนสังข์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4. บ้านเนินพระเนาว์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
5. บ้านหนองแดง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
6. บ้านร่องเม็ก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
7. บ้านนาจันทร์ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
8.บ้านม่วงคำ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
9. บ้านเอื้ออาทรและซอยมะลิ วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่เพื่อแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

 :  15 ก.พ. 2565
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย ลงพื้นที่เพื่อแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 กักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน จำนวน 6 ครัวเรือน และให้คำแนะนำตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่เพื่อแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 กักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน จำนวน 34 ครัวเรือน

 :  08 ก.พ. 2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกฯ นายรุ่งอรุณ บุญเลิศ เลขานุการนายกฯ และนายอุทัย หมั่นพลศรี ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย ลงพื้นที่เพื่อแจ้งคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 กักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน จำนวน 34 ครัวเรือน และให้คำแนะนำตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย

วันที่ 26 มกราคม 2565 การอบรมกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในหมู่บ้าน

 :  26 ม.ค. 2565
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในหมู่บ้าน ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในหมู่บ้าน ให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำประปาในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และรพ.สต.โพธิ์ชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

23 ส.ค. 2564 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine)

 :  01 ก.ย. 2564
วันที่ 23 ส.ค. 2564 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย และจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (สท.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เตรียมพร้อมต้อนรับสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือผู้สัมผัสเสี่ยงที่ไม่มีสถานที่กักตัวที่เหมาะสมตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย และตามมาตรการคว

25 ส.ค. 2564 นายก อบจ.หนองคาย เยี่ยมชมศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine)

 :  03 ก.ย. 2564

วันที่ 25 ส.ค. 2564 นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล ประธานสันนิบาตจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะ ให้ความอนุเคราะห์มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้กักตัว และให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตอาการของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Local Quarantine) เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (สท.) และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้กักตัว


แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 30 รายการ

ขึ้นบนสุด