ประเพณีลอยกระทง 2565

 :  08 พ.ย. 2565
8 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง “เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลอยกระทงกนกก้นหอย เพื่อสืบสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมอีสานจังหวัดหนองคาย " เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดหนองคาย ในการขอขมาพระแม่คงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยใช้วัสดุจากใบตองธรรมชาติและย่อยสลายง่าย
ในการนี้ได้กล่าวคำบูชาอธิษฐานกระทง และ ลอยกระทงร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และ ประกวดการประดิษฐ์กระทงสวยงาม, การแสดงนาฏศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และ การแสดงดนตรีจากนักร้องคนดังจาก สปป.ลาว โดยมีนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย,นายบุญจันทร์ พานุรัตน์, นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย, นายณัฐปคัลภ์ ไชยมุติ นายกสมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย และ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหนองแดง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 17 กันยายน 2565 ทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กฯ จิตอาสา พัฒนาสังคม "พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อน้อง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์ชัย

 :  17 ก.ย. 2565
วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ท่านทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กฯ
จิตอาสา พัฒนาสังคม "พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อน้อง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์ชัย
ซึ่งจัดโดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนระดับตำบลในพื้นที่เกิดจิตอา สำนึกรักชุมชน เป็นการร่วมกันแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 :  02 ก.ย. 2565
วันที่ 2 กันยายน 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย เพื่ออบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 :  31 ส.ค. 2565
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย เพื่อให้ประชาชนตำบลโพธิ์ชัยได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 :  29 ส.ค. 2565
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ได้แก่ ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่เป็นสตรี อายุระหว่าง 30 - 70 ปี ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของครูและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีการศึกษา 2565

 :  24 ส.ค. 2565
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของครูและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ฯ ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยี่ยมชมสถานศึกษา และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ การศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 :  19 ส.ค. 2565
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะให้เกิดประสบการณ์ ความชำนาญ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น และสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อเกิดสาธารณภัยได้ทันที

กิจกรรมโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นตำบลโพธิ์ชัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 :  11 ส.ค. 2565
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่นตำบลโพธิ์ชัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และขอให้รักษาคุณงามความดีนี้สืบไป
1. นางลาวัลย์ นิยะนุช หมู่ที่ 1 บ้านหนาด
2. นางสีวัน กุนันตา หมู่ที่ 2 บ้านคำแค
3. นางตุ่ม วงหาจักร์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์
4. นางวิไล จิตอำมาตย์ หมู่ที่ 4 บ้านเนินพระเนาว์
5. นางเพ็ญ โสภาพ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง
6. นางอนงค์ ริยะบุตร หมู่ที่ 7 บ้านร่องเม็ก
7. นางหนูแก้ว ประเวนิตย์ หมู่ที่ 8 บ้านนาจันทร์
8. นางสถิต หารธงไชย หมู่ที่ 12 บ้านม่วงคำ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หนองแดงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแดง หมู่ 6 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหา

 :  11 ส.ค. 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หนองแดงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแดง หมู่ 6 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี นายธวัชชัย นันทะมีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายบุญจันทร์  พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

 :  10 ส.ค. 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายบุญจันทร์  พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่และคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นำโดย นายจรินทร์  สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาของเด็กปฐมวัยในช่วง อายุ 0-3 ปี และช่วงอายุ 4-5 ปี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมเป็นเกียรติใน"โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565

 :  10 ส.ค. 2565
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรี นายสำรวย โสภาพ รองประธานสภา จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาล และพันจ่าโทณรงค์ฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติใน"โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2565 โดยนางธิดารัตน์ พลพุทธา ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองคาย พร้อมคณะได้ส่งมอบบ้านตามโครงการฯให้แก่นายกุล พรมเรืองเดช ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง ตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย จำหนวน 1 หลัง เพื่อพัฒนาคุณชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนงบมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองคาย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 :  27 ก.ค. 2565
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์ชัย นำโดยท่านนายกทองปน วรคันธ์ ท่านรองนายกบุญจันทร์ พานุรัตน์ นำเด็กเดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามมิติ และพิพิธภัณฑ์สตว์น้ำ จ.หนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบ

 :  22 ก.ค. 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์ชัย
นำโดยท่านนายกทองปน วรคันธ์ ท่านรองนายกบุญจันทร์ พานุรัตน์ และท่านทนงศักดิ์ สุขเสริม และท่านจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาล นำเด็กเดินทางไปทัศนศึกษา
ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามมิติ และพิพิธภัณฑ์สตว์น้ำ จ.หนองคาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ ของเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
มีคุณค่าต่อเด็กและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับเด็ก

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

 :  29 มิ.ย. 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว

 :  24 มิ.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี และบุคคลในครอบครัว โดยร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยเข้ารับการฝึกอบรม

วัน ที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ให้การต้อนรับ นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรม "การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเห

 :  21 มิ.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนาดคุรุราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ให้การต้อนรับ นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธีกิจกรรม "การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ตามโครงการจัดทำแนวกั้นถนนชะลอความเร็วของรถภายในเขต ทต.โพธิ์ชัย โดยดำเนินการตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงแยกและทางข้าม จำนวน 3 แห่ง และทางม้าลาย จำนวน 2 แห่ง บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนในพื้นที่

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565

 :  02 มิ.ย. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการปล่อยปลาถวายพระราชกุศล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน

 :  31 พ.ค. 2565
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน​ ป.ป.ช.​ ประจำจังหวัดหนองคาย และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

วันที่ 25 พ.ค. 2565 ตรวจประเมิน EHA : 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา

 :  25 พ.ค. 2565
วันที่ 25 พ.ค. 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกฯ พร้อมด้วยจ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA) หัวหน้าคณะนำโดยนายบัน ยีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้แทนสสอ.เมืองหนองคาย และผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจประเมิน EHA : 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
"โดยผลการตรวจประเมินผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง" ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย

 :  25 พ.ค. 2565
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาอบจ.หนองคาย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย,โรงพยาบาลเอกชน,สมาคมกู้ภัยประจักษ์,สมาคมกู้ภัยร่วมใจ,มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน,กู้ภัย 191 และ กู้ชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ให้สามารถดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติตั้งแต่รับรู้การเจ็บป่วยจนถึงได้รับการบำบัดเจาะจงหรือพ้นสภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาลให้ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รวดเร็ว เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและลดความพิการ จากภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย รุ่นที่ 1

 :  20 พ.ค. 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย รุ่นที่ 1 โดยท่านทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมากชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย ร่วมโครงการ/กิจกรรม วิทยกรโดยรพ.สต.โพธิ์ชัย ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และกิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 21 มกราคม 2565 การประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)

 :  21 ม.ค. 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 การประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
           เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยนายทองปน  วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมประชาคม หมู่บ้านเื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4)  สำหรับการจัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ 

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 45 รายการ
  • 1(current)
  • 2

ขึ้นบนสุด