ในวันที่ 21 กันยายน 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎรอุทิศ

 :  21 ก.ย. 2566
ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายทองปน วรคันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“จิตอาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎรอุทิศ
โดยนายพิภพ ภูธนประยูร ประธานสภาเด็กและเยาชนตำบลโพธิ์ชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว
ในการนี้มีนายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรี นายรุ่งอรุณ บุญเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พันจ่าโทณรงค์ฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม นายพุฒพงษ์ พัวตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนาดฯ นายบวร สงวนบุญ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์”หนองคาย ร่วมโครงการดังกล่าว กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีสนามกีฬา ซ่อมแซมเครื่องเล่นปละปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดจิตอาสา สำนึกรักชุมชน รู้จักการรับผิดชอบ ช่วยเหลือชุมชนและสถานที่สาธารณประโยชน์ ดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และตามที่กฎหมายกำหนด มีการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  12 ก.ย. 2566
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมการดูแลโภชนาการ และสุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด รวมถึงเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ในพื้นที่ตำบลโพธ์ชัย

นที่ 29 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 :  29 ส.ค. 2566
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พรัอมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเขียนแผนการบริหารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยการจัดอบรมแก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครต่างๆ ครู นักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

 :  11 ส.ค. 2566
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ได้นำนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

 :  04 ส.ค. 2566
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ได้นำนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของเด็กด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศาลาแก้วกู่ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามมิติ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ให้กับเด็ก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

 :  27 ก.ค. 2566
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  30 มิ.ย. 2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566

 :  28 มิ.ย. 2566
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และได้มีการเรียน การสอนเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกิจกรรมมีการอบรมบรรยายเกี่ยวกับยาสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ การใช้ยาอย่างถูกต้อง อาหารและโภชนา โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย นางสาวรุ่งลดา ผาผ่อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย พร้อมด้วยนายประสงค์ คำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุ เนื่องด้วยเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2

 :  02 มิ.ย. 2566
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2566 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ชัย โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลโพธิ์ชัย และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม การลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 :  30 พ.ค. 2566
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้ต้อนรับคณะวิทยากรจากโรงเรียนชราบาลเทศบาลเมืองหนองคาย นำทีมโดยนายคมศักดิ์ เอียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชราบาลเทศบาลเมืองหนองคาย พร้อมคณะดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ผู้สูงอายุ การพึ่งพาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ชัย

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  16 พ.ค. 2566
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

 :  11 เม.ย. 2566

วันที่ 11 เม.ย. 2566 ที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธวัชชัย นันทะมีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจในด้านสุขภาพ สังคมภูมิปัญญาเศรษฐกิจ การพัฒนาความเป็นอยู่เสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกาย ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความสำคัญการอยู่ร่วมกันในสังคม การดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ร่างกายที่แข็งแรงลดภาวะแทรกซ้อน โดยมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส เข้าร่วมจำนวน 300 คน ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยยังได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 อีกด้วย


วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

 :  31 มี.ค. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย และ จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลและทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ตลอดจนการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง

 :  23 มี.ค. 2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสิทธิศักดิ์ สุขสบาย ประธานชุมชนแสงทอง เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทสม.ดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 มาเป็นวิทยากร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างเสริมครัวเรือนตัวอย่างที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องครบถ้วน อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป และส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  14 มี.ค. 2566
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย , ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย และ จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและป้องกันมิให้ประชาชนกระทำความผิดจากความไม่รู้กฎหมาย ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  30 มิ.ย. 2566
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  05 เม.ย. 2566
วันที่ 5 เมษายน 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย มอบหมายให้ นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางชญานิศ สุใจยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล4ฉลองรัตน พร้อมคณะ ได้ให้ความรู้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

 :  31 มี.ค. 2566
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย และ จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลและทราบแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ตลอดจนการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง

 :  23 มี.ค. 2566
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสิทธิศักดิ์ สุขสบาย ประธานชุมชนแสงทอง เทศบาลเมืองหนองสำโรง ทสม.ดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ปี 2562 มาเป็นวิทยากร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และสร้างเสริมครัวเรือนตัวอย่างที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องครบถ้วน อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป และส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีของเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 :  14 มี.ค. 2566
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย , ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย และ จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและป้องกันมิให้ประชาชนกระทำความผิดจากความไม่รู้กฎหมาย ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 :  10 ม.ค. 2566
วันที่ 10 มกราคม 2566 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศรัณย์ พิมพะนิตย์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองหนองคาย และ ดร.รจนา อินทรธิราช ผู้อำนวยการส่วนการจัดการกากของเสียและสารอันตราย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) มาเป็นวิทยากร
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน รวมถึง การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน เสริมสร้างจิตสำนึก กระบวนการเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง
ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ประเพณีลอยกระทง 2565

 :  08 พ.ย. 2565
8 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง “เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลอยกระทงกนกก้นหอย เพื่อสืบสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมอีสานจังหวัดหนองคาย " เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดหนองคาย ในการขอขมาพระแม่คงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยใช้วัสดุจากใบตองธรรมชาติและย่อยสลายง่าย
ในการนี้ได้กล่าวคำบูชาอธิษฐานกระทง และ ลอยกระทงร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และ ประกวดการประดิษฐ์กระทงสวยงาม, การแสดงนาฏศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และ การแสดงดนตรีจากนักร้องคนดังจาก สปป.ลาว โดยมีนายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย,นายบุญจันทร์ พานุรัตน์, นายทนงศักดิ์ สุขเสริม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย, นายณัฐปคัลภ์ ไชยมุติ นายกสมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย และ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหนองแดง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

วันที่ 17 กันยายน 2565 ทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กฯ จิตอาสา พัฒนาสังคม "พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อน้อง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์ชัย

 :  17 ก.ย. 2565
วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ท่านทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กฯ
จิตอาสา พัฒนาสังคม "พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อน้อง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์ชัย
ซึ่งจัดโดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนระดับตำบลในพื้นที่เกิดจิตอา สำนึกรักชุมชน เป็นการร่วมกันแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 :  02 ก.ย. 2565
วันที่ 2 กันยายน 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย เพื่ออบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 :  31 ส.ค. 2565
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัย เพื่อให้ประชาชนตำบลโพธิ์ชัยได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ชัย เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 71 รายการ

ขึ้นบนสุด