จ่าเอกวชิรวิทย์ พัฒนะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพนิดา สุนทรชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเวียงทอง ชูนุกิจ
ผู้ดูแลเด็ก

นายประสงค์ จันทร์มี
คนงานทั่วไป

นายฉัตรชัย แสนพิพิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ