พ.จ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายบัญชา ไพวงศา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวนิตยา สุวรรณมาตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนันต์ ตรีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวณัชรินญา ตรีรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ