นายทองปน วรคันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย
0973211918

นายบุญจันทร์ พานุรัตน์
รองนายกเทศมนตรี
0812610261

นายทนงศักดิ์ สุขเสริม
รองนายกเทศมนตรี
0866414342

นายรุ่งอรุณ บุญเลิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0955482578

นายอุทัย หมั่นพลศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0893500752