นางสาวศศิกาญจ์ พรมนิวาส
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุมิตรา นิยะนุช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสิริกร เดชเวทย์
นักวิชาการการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ ไทรสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางกมลทิพย์ สุริยวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี