ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยนายสมใจ พุททิรักษ์

ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นายสำรวย โสภาพ

รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นายสัมฤทธิ์ นิยะนุช

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายบุญยู้ ชมนารี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายจำรัส ผาตินันท์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นายไพรวัน อทะขันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายจัตุรงค์ แสงกล้า

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายสวัสดิ์ บุตรศรี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นายวิจิตร นิยะนุช

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายสุรพงศ์ พรมคำซาว

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx

นายอำนาจ ศิริมงคล

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx


นายอัมพร นามภูษา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
โทรศัพท์ : 0xx-xxxxxxx